Code of Conduct

Code of Conduct

Detta dokument är avsett att ligga till grund för en uppförandekod för alla kunder,
medarbetare, investerare, leverantörer och övriga samarbetspartners till Special-Plast.
Vår code of conduct är både ett normativt, etiskt och lagstadgat ramverk för vår verksamhet
och företag, arbetsgivare och arbetstagare, samt andra verksamheter som Special-Plast
kommer i kontakt med. Vår Code of conduct – även kallad uppförandekod – innefattar också
våra regler och förhållningssätt till hållbarhet och en klimatanpassad verksamhet. Samtliga
av Special-Plasts leverantörer, medarbetare, och samarbetspartners, oberoende av
verksamhetsort, måste följa denna uppförandekod när de utför tjänster för, eller som är
relaterade till, Special-Plast.
I de fall då nationella eller internationella lagar och regler förelägger striktare regler än
denna uppförandekod, är det dessa striktare regler som gäller.

1. Arbetsförhållanden

1.1 Diskriminering
Det får aldrig inom Special-Plasts organisation eller hos någon av våra leverantörer eller
övriga samarbetspartners, under några omständigheter förekomma diskriminering eller
särbehandling med avseende på:
• hudfärg
• etnisk tillhörighet
• religion
• kön eller könstillhörighet
• ålder
• hälsa
• nationell tillhörighet, samt för
• sexuell identitet.

Special-Plast uppmanar samtliga av sina samarbetspartners och leverantörer att
upprätta egna interna motsvarande riktlinjer och uppförandekod, gällande reglering av
diskriminering enligt diskrimineringslagen.

1.2 Minderårig arbetskraft / barnarbete
Special-Plast förbjuder alla former av barnarbete, både inom den egna organisationen
och hos samtliga av våra leverantörer och samarbetspartners. Barnarbete definierar vi som utnyttjande av en minderårigs fysiska, intellektuella sociala eller moraliska kapacitet, samt
begränsningar av den minderårigas utbildnings- och framtida yrkesmässiga möjligheter till
vidareutveckling.

1.3 Straffarbete /tvångsarbete
Special-Plast förbjuder all arbetskraft som är påtvingad, ålagd genom hot eller för vilket
arbetstagaren inte frivilligt har åtagit sig arbetet. Även kollektiv bestraffning, hot om våld,
olaga frihetsberövande, samt alla former av strukturellt maktmissbruk är strängt förbjudna.
Leverantörer och samarbetspartners till Special-Plast åläggs att genom noggrann
dokumentation försäkra sig om att dessa inhumana arbetsförhållanden aldrig uppstår inom
leverantörskedjan.

1.4 Arbetstider
Samtliga leverantörer och andra samarbetspartners till Special-Plast ska försäkra sig om
att deras arbetstider faller inom ramarna för vedertagen arbetsrättslagstiftning.

1.5 Lön och arbetsförmåner
Lagstadgade förordningar ska ligga till grund för:
• löneutbetalningar
• arbetsförmåner
• övertidsersättning,
och andra reglerade utbetalningar mellan arbetsgivare och arbetstagare.

 

2. Hälsa och säkerhet

Special-Plast samt företagets samtliga leverantörer och samarbetspartners, ska
upprätthålla en säker arbetsmiljö för samtliga av sina anställda.

2.1 Hälsoskydd på arbetsplatsen
Arbetsgivaren ska tillhandahålla medel för riskprevention och ev nödvändig
skyddsutrustning för arbetstagaren. Samtlig skyddsutrustning ska genomgå frekventa
inspektioner och utvärderingar vad beträffar kvalitet och säkerhet, så att utrustningens
prestanda alltid kan garanteras. Utrustningen ska motsvara EUs direktiv och föreskrifter för
hälso- och sjukvårdsutrustning.

2.2 Brandskydd och sjukvård
Special-Plast och samtliga av företagets leverantörer och samarbetspartners ska
upprätthålla ett uppdaterat och välfungerande system för åtgärder vid akuta sjukfall, och
evakuering i händelse av brand eller andra akuta situationer.

2.3 Kommunikation
Arbetsgivaren är ålagd att upprätthålla en korrekt och välfungerande kommunikation med
sina medarbetare, vad gäller information och instruktioner kopplade till hälso- och
sjukvårdsutrustningen på arbetsplatsen, samt hur denna ska underhållas och användas på ett
korrekt sätt.

3. Miljö och hållbarhet

På Special-Plast använder vi oss framför allt av material som är framtagna med den senaste
tekniken. Hela vår verksamhet lägger ner ett stort engagemang på att enbart rekommendera material som minimerar negativ miljöpåverkan.

Special-Plast och samtliga av företagets leverantörer och samarbetspartners ska ansvara
för att dess verksamhet och organisation tar sitt miljöansvar och bidrar aktivt till hushållning
med resurser.

3.1 Miljö och ledningssystem
Special-Plast och samtliga av våra leverantörer och samarbetspartners åtar sig att
implementera och upprätthålla ett system för miljömedvetna strategier och åtaganden
inom företaget. Systemet ska vara anpassat efter organisationen/företaget i fråga, samt
svara mot lagstadgade förordningar, rörande miljöstrategier och hållbarhetsfrågor.

3.2 Föroreningar och förebyggande åtgärder
Leverantören ska i sina åtaganden och verksamhet, aktivt begränsa sin negativa
miljöpåverkan. Särskilt fokus bör ligga på reducering och minimering av koldioxidutsläpp.

3.3 Reducering av råvarukonsumtion
Samtliga av Special-Plasts leverantörer ska aktivt arbeta med att minska företagets
resursförbrukning både vad gäller färdiga produkter, och i processer.

3.4 System för återvinning
Samtliga av Special-Plasts leverantörer ska ha ett välfungerande system för att återvinna
avfall och restmaterial från verksamheten och dess processer.

3.5 Samarbete och kommunikation
Special-Plasts leverantörer och samarbetspartners ska upprätthålla en kontinuerlig dialog
sinsemellan, för att kunna säkerställa att ovanstående riktlinjer upprätthålls, samt att
tillsammans kunna utveckla nya metoder eller tillvägagångssätt för att uppfylla ovanstående
riktlinjer.

4. Etik

4.1 Immateriella rättigheter
Samtliga av Special-Plasts leverantörer och samarbetspartners ska använda eventuell
information dessa tillskansat sig från Special-Plast, konfidentiellt och enbart inom ramarna
för arbetsrelaterade sammanhang. Vice versa ska Special-Plast hantera all information de
tillskansat sig från leverantörer och samarbetspartners, konfidentiellt och enbart inom
ramarna för arbetsrelaterade sammanhang.

4.2 Bestickning
Samtliga av Special-Plasts leverantörer och samarbetspartners är ålagda att aldrig acceptera
eller emottaga, samt att aktivt motarbeta förekomsten av mutor, korruption, och liknande
omoraliska handhavanden.

Special-Plasts medarbetare får aldrig av leverantörerna erbjudas:
● Kontanter
● Gåvor
● Lån
● Liknande värdefulla medel.

Undantag gäller endast för gåvor eller inbjudningar till events som faller inom ramarna för
arbetsrelaterade händelser, konventioner och högtider. Special-Plast förbehåller sig rätten
att regelbundet undersöka – eller låta en etablerad extern part undersöka – att ovanstående
riktlinjer följs. I händelse av överträdelse mot denna Code of Conduct / uppförandekod –
förbehåller Special-Plast sig rätten att vidta åtgärder, alternativt bryta samarbetet med
vederbörande.

Ange ditt
telefonnummer