Uppförandekod

Uppförandekod

Code of Conduct

Detta dokument är avsett att ligga till grund för en uppförandekod för alla kunder, medarbetare, investerare, leverantörer och övriga samarbetspartners till Special-Plast.

Kontakta oss

Skumgummidämpning

Vår code of conduct är både ett normativt, etiskt och lagstadgat ramverk för vår verksamhet och företag, arbetsgivare och arbetstagare, samt andra verksamheter som Special-Plast kommer i kontakt med. Vår Code of conduct – även kallad uppförandekod – innefattar också våra regler och förhållningssätt till hållbarhet och en klimatanpassad verksamhet.

Samtliga av Special-Plasts leverantörer, medarbetare, och samarbetspartners, oberoende av verksamhetsort, måste följa denna uppförandekod när de utför tjänster för, eller som är relaterade till, Special-Plast. I de fall då nationella eller internationella lagar och regler förelägger striktare regler än denna uppförandekod, är det dessa striktare regler som gäller.

1. Arbetsförhållanden

1.1 Diskriminering
Det får aldrig inom Special-Plasts organisation eller hos någon av våra leverantörer eller
övriga samarbetspartners, under några omständigheter förekomma diskriminering eller
särbehandling med avseende på:

 • hudfärg
 • etnisk tillhörighet
 • religion
 • kön eller könstillhörighet
 • ålder
 • hälsa
 • nationell tillhörighet, samt för
 • sexuell identitet.

Special-Plast uppmanar samtliga av sina samarbetspartners och leverantörer att
upprätta egna interna motsvarande riktlinjer och uppförandekod, gällande reglering av
diskriminering enligt diskrimineringslagen.

1.2 Minderårig arbetskraft / barnarbete
Special-Plast förbjuder alla former av barnarbete, både inom den egna organisationen och hos samtliga av våra leverantörer och samarbetspartners. Barnarbete definierar vi som utnyttjande av en minderårigs fysiska, intellektuella sociala eller moraliska kapacitet, samt begränsningar av den minderårigas utbildnings- och framtida yrkesmässiga möjligheter till vidareutveckling.

1.3 Straffarbete /tvångsarbete
Special-Plast förbjuder all arbetskraft som är påtvingad, ålagd genom hot eller för vilket arbetstagaren inte frivilligt har åtagit sig arbetet. Även kollektiv bestraffning, hot om våld, olaga frihetsberövande, samt alla former av strukturellt maktmissbruk är strängt förbjudna.

Leverantörer och samarbetspartners till Special-Plast åläggs att genom noggrann dokumentation försäkra sig om att dessa inhumana arbetsförhållanden aldrig uppstår inom leverantörskedjan.

1.4 Arbetstider
Samtliga leverantörer och andra samarbetspartners till Special-Plast ska försäkra sig om att deras arbetstider faller inom ramarna för vedertagen arbetsrättslagstiftning.

1.5 Lön och arbetsförmåner
Lagstadgade förordningar ska ligga till grund för:

 • löneutbetalningar
 • arbetsförmåner
 • övertidsersättning, och andra reglerade utbetalningar mellan arbetsgivare och arbetstagare.

2. Hälsa och säkerhet

Special-Plast samt företagets samtliga leverantörer och samarbetspartners, ska upprätthålla en säker arbetsmiljö för samtliga av sina anställda.

2.1 Hälsoskydd på arbetsplatsen
Arbetsgivaren ska tillhandahålla medel för riskprevention och ev nödvändig skyddsutrustning för arbetstagaren. Samtlig skyddsutrustning ska genomgå frekventa inspektioner och utvärderingar vad beträffar kvalitet och säkerhet, så att utrustningens
prestanda alltid kan garanteras. Utrustningen ska motsvara EUs direktiv och föreskrifter för hälso- och sjukvårdsutrustning.

2.2 Brandskydd och sjukvård
Special-Plast och samtliga av företagets leverantörer och samarbetspartners ska upprätthålla ett uppdaterat och välfungerande system för åtgärder vid akuta sjukfall, och evakuering i händelse av brand eller andra akuta situationer.

2.3 Kommunikation
Arbetsgivaren är ålagd att upprätthålla en korrekt och välfungerande kommunikation med sina medarbetare, vad gäller information och instruktioner kopplade till hälso- och sjukvårdsutrustningen på arbetsplatsen, samt hur denna ska underhållas och användas på ett korrekt sätt.

3. Miljö och hållbarhet

På Special-Plast använder vi oss framför allt av material som är framtagna med den senaste tekniken. Hela vår verksamhet lägger ner ett stort engagemang på att enbart rekommendera material som minimerar negativ miljöpåverkan.

Special-Plast och samtliga av företagets leverantörer och samarbetspartners ska ansvara för att dess verksamhet och organisation tar sitt miljöansvar och bidrar aktivt till hushållning med resurser.

3.1 Miljö och ledningssystem
Special-Plast och samtliga av våra leverantörer och samarbetspartners åtar sig att implementera och upprätthålla ett system för miljömedvetna strategier och åtaganden inom företaget. Systemet ska vara anpassat efter organisationen/företaget i fråga, samt
svara mot lagstadgade förordningar, rörande miljöstrategier och hållbarhetsfrågor.

3.2 Föroreningar och förebyggande åtgärder
Leverantören ska i sina åtaganden och verksamhet, aktivt begränsa sin negativa miljöpåverkan. Särskilt fokus bör ligga på reducering och minimering av koldioxidutsläpp.

3.3 Reducering av råvarukonsumtion
Samtliga av Special-Plasts leverantörer ska aktivt arbeta med att minska företagets resursförbrukning både vad gäller färdiga produkter, och i processer.

3.4 System för återvinning
Samtliga av Special-Plasts leverantörer ska ha ett välfungerande system för att återvinna avfall och restmaterial från verksamheten och dess processer.

3.5 Samarbete och kommunikation
Special-Plasts leverantörer och samarbetspartners ska upprätthålla en kontinuerlig dialog sinsemellan, för att kunna säkerställa att ovanstående riktlinjer upprätthålls, samt att tillsammans kunna utveckla nya metoder eller tillvägagångssätt för att uppfylla ovanstående riktlinjer.

4. Etik

4.1 Immateriella rättigheter
Samtliga av Special-Plasts leverantörer och samarbetspartners ska använda eventuell information dessa tillskansat sig från Special-Plast, konfidentiellt och enbart inom ramarna för arbetsrelaterade sammanhang. Vice versa ska Special-Plast hantera all information de tillskansat sig från leverantörer och samarbetspartners, konfidentiellt och enbart inom ramarna för arbetsrelaterade sammanhang.

4.2 Bestickning
Samtliga av Special-Plasts leverantörer och samarbetspartners är ålagda att aldrig acceptera eller emottaga, samt att aktivt motarbeta förekomsten av mutor, korruption, och liknande omoraliska handhavanden.

Special-Plasts medarbetare får aldrig av leverantörerna erbjudas:

 • Kontanter
 • Gåvor
 • Lån
 • Liknande värdefulla medel.

Undantag gäller endast för gåvor eller inbjudningar till events som faller inom ramarna för arbetsrelaterade händelser, konventioner och högtider. Special-Plast förbehåller sig rätten att regelbundet undersöka – eller låta en etablerad extern part undersöka – att ovanstående riktlinjer följs. I händelse av överträdelse mot denna Code of Conduct / uppförandekod – förbehåller Special-Plast sig rätten att vidta åtgärder, alternativt bryta samarbetet med
vederbörande.

Snabba leveranser

Vår Produktion ligger i Vallentuna, tre mil norr om Stockholm. Med närhet till både Europavägar och dom stora hamnarna i Stockholm och Kapellskär är transporter till och från oss något som går fort och smidigt.

Allt på samma ställe

6000 m² lager och 3500 m² produktionsyta på samma ställe. En våning upp sitter våra säljare, produktutvecklare och övrig administration. För dig som kund betyder detta att vi tryggt och snabbt kan hantera samtliga era ordrar av skumgummi, polyeter, epdm gummi eller andra mjuka material.